Monday, 14/10/2019 - 20:44|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Cẩm Long

Tin mới nhất cực hay không đọc phí cả đời

Một HS của trường .....

PHÒNG GD&ĐT CẨM THỦY      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS CẨM LONG                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 24/ BC-THCSCL                                             Cẩm Long, ngày 08 tháng 5 năm 2017

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015 - 2016

ĐỐI VỚI GIÁO DỤC DÂN TỘC

 

          Thực hiện  Công văn số 80/ CV-PGD&ĐT ngày 13 tháng 9 năm 2016 của Phòng GD Cẩm Thủy v ề việc hư ớng d ẫn ẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 đối với công tác giáo dục dân tộc CV số 47/CV-PGD&ĐT ngày  27tháng 4 năm 2017 của Phòng GD Cẩm Thủy V/v  Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 đối với công tác giáo dục dân tộc; Trường THCS Cẩm Long báo cáo tình hình thực hiện công tác giáo dục dân tộc năm học 2015 - 2016 với các nội dung như sau:

Phần I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ  

          I. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng  

- Nhà trường đã thực hiện tốt Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ngay từ đầu năm học đã tổ chức cho CB,GV học tập chỉ thị, căn cứ vào nhiệm vụ được giao để đăng ký 1 việc làm theo để thực hiện trong năm học; định kỳ 3 tháng 1 lần, tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện của GV. Kết quả 100% CB,GV đã thực hiện có hiệu quả việc làm theo đã đăng ký.

- Nhà trường luôn chú trọng công tác giáo dục, bồi dưỡng ý thức trách nhiệm, năng lực và hiệu quả công tác cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt các tổ chức, đoàn thể . Kết quả 100% CB,GV có ý thức trách nhiệm, chấp hành và thực hiện tốt quy chế chuyên môn, các quy định của ngành. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

- Thực hiện tốt công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho học sinh gắn với việc đưa nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành. Tổ chức dạy tốt môn GDCD cho HS, ngoài ra còn tích hợp việc GD đạo đức, lối sống cho HS vào các môn học khác như Ngữ văn, Lịch sử ... Ngoài ra nhà trường còn tổ chức các hoạt động tập thể như tổ chức các hội thi, hội thảo, tổ chức các trò chơi dân gian...tổ chức tốt các phong trào thi đua và các cuộc vận động để lồng ghép nội dung đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho học sinh .

Năm học 2015 - 2016 nhà trường có 8 lớp, 196 học sinh; HS là người dân tộc 186 = 94,9%.  Nhà trường đã có những giải pháp để nâng cao chất lượng GD cho HS như sau:

II. Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục trẻ em, học sinh dân tộc thiểu số:   :

 

1. Việc duy trì sỹ số: Cẩm Long là một xã vùng cao, điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội còn nhiều khó khăn đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc học tập của học sinh, những năm trước đây trường THCS Cẩm Long là một trong những trường có tỷ lệ HS bỏ học cao nhất huyện. Để làm tốt công tác duy trì sỹ số, khắc phục tình trạng HS bỏ học nhà trường đã làm tốt công tác tuyển sinh đầu cấp, huy động 100% HS hoàn thành chương trình Tiểu học vào lớp 6; làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, nắm bắt hoàn cảnh, điều kiện sống của từng HS, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương có chính sách giúp đỡ những HS có hoàn cảnh khó khăn; làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, phối hợp với các tổ chức, đoàn thể ở địa phương và hội cha mẹ HS giúp đỡ, vận động những học sinh bỏ học, có nguy cơ bỏ học trở lại lớp; tổ chức nhiều hoạt động bổ ích để thu hút HS…vì vậy trong năm học, tỷ lệ HS bỏ học giảm so với các năm học trước.

2. Thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục: Nhà trường đã thực hiện đúng chương trình và kế hoạch giáo dục của  của Bộ Giáo dục. Ngoài việc giảng dạy chính khóa nhà trường còn tổ chức dạy thêm các môn Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh cho học sinh; tổ chức các hoạt động ngoại khóa để giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

3. Đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh phù hợp đối tượng học sinh DTTS để thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy và học. Tổ chức khảo sát phân loại năng lực học tập của học sinh ngay từ đầu năm học để xây dựng kế hoạch dạy học, phụ đạo, bồi dưỡng đúng đối tượng học sinh; đổi mới phương pháp dạy học bộ môn phù hợp đối tượng học sinh DTTS; vận dụng linh hoạt, sáng tạo các chuyên đề bồi dưỡng giáo viên phù hợp tình hình thực tế để nâng cao chất lượng giảng dạy cho học sinh.

Thực hiện nghiêm túc quy chế đánh giá xếp loại học sinh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lí dạy học, kiểm tra, đánh giá học sinh phù hợp đối tượng học sinh DTTS; thực hiện tốt việc phân tích kết quả đánh giá, xếp loại các môn học của học sinh năm học 2014 - 2015, từ đó đề ra các biện pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng dạy học.

4. Tăng cường các hoạt động giáo dục nâng cao nhận thức của học sinh về chủ trương, đường lối, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, các hoạt động xã hội khác nhằm nâng cao đời sống tinh thần và giáo dục toàn diện cho học sinh.

* Kết quả đạt được trong năm học :

  • Về Hạnh kiểm:

TT

Khối lớp

Sĩ số HS

Tốt

Khá

TB

Yếu

SL

TL%

SL

TL%

SL

TL%

SL

TL%

1

6

53

37

69,8

10

18,9

6

11,3

 

 

2

7

45

33

73,3

10

22,2

3

6,7

 

 

3

8

52

41

78,8

9

17,3

2

3,8

 

 

4

9

36

29

80,6

6

18,7

1

2,8

 

 

Cộng

186

140

75,3

36

19,4

10

5,4

 

 

          - Về học lực:

TT

Khối lớp

Sĩ số HS

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

SL

TL%

SL

TL%

SL

TL%

SL

TL%

SL

TL%

1

6

53

2

3,8

17

32,1

26

49,1

5

9,4

3

5,7

2

7

45

2

4,4

21

46,7

18

40,0

4

8,9

 

 

3

8

52

2

3.8

15

28,8

33

63,5

1

1,9

1

1,9

4

9

36

1

2,8

10

27,8

23

63,9

2

5,6

 

 

Cộng

186

7

3,8

63

33,9

100

53,8

12

6,5

4

2,2

III. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, tăng cường công tác quản lí giáo dục dân tộc 

  1. Tăng cường công tác quản lí giáo dục dân tộc:

- Nhà trường đã xây dựng đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục dân tộc, giai đoạn 2013 - 2020”, hằng năm xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện, xây dựng hệ thống số liệu về giáo dục dân tộc, thực hiện tốt công tác thông tin giữa nhà trường với Phòng GD,  thực hiện đúng các văn bản chỉ đạo về giáo dục dân tộc của cấp trên.

- Tổ chức tốt việc quản lí dạy học, hoạt động ngoài giờ lên lớp; thực hiện đúng chế độ, chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý và học sinh; thực hiện tốt quy chế dân chủ, công khai trong nhà trường theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDDT ngày 7/5/2009 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

 2. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo ở miền núi, vùng dân tộc thiểu số

100% đội ngũ CB,GV nhà trường có trình độ chuẩn và trên chuẩn ( Đại học 66,7%, CĐSP 33,3%). Thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với học sinh dân tộc thiểu số và dạy học sát với khả năng, trình độ nhận thức của các đối tượng học sinh. Có 18 cán bộ, giáo viên tham gia viết sáng kiến đổi mới trong phương pháp dạy học và quản lý được xếp loại cấp huyện. Nhà trường có kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện hiệu quả về đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá học sinh.

 

IV. Thực hiện chế độ, chính sách đối với giáo dục dân tộc :

Nhà trường đã thực hiện đúng chế độ chính sách đối với giáo dục dân tộc theo quy định hiện hành của Nhà nước.

          V. Đánh giá chung

          1. Những ưu điểm:

- Nhà trường đã triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục dân tộc theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

-Thực hiện đổi mới và tăng cường công tác quản lí giáo dục dân tộc. Tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục các cấp học ở  miền núi, vùng dân tộc thiểu số, tổ chức tốt các phong trào thi đua và các cuộc vận động trong nhà trường. Chất lượng giáo dục đã được nâng lên, đáp ứng yêu cầu chung của ngành.

2. Những tồn tại và nguyên nhân:

a. Tồn tại: Chất lượng GD của nhà trường đã được nâng lên nhưng chưa thực sự bền vững, tỷ lệ học sinh yếu kém còn cao, trong năm học số lượng HS bỏ học còn nhiều ( 5 HS)

b. Nguyên nhân:

- Cơ sở vật chất nhà trường còn thiếu thốn nhiều, chưa đáp ứng được yêu cầu dạy và học hiện nay.

- Còn có giáo viên chưa thực sự chú trọng việc đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng bộ môn mình phụ trách.

- Một số học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học yếu nên bỏ học; một bộ phận nhân dân chưa thực sự qua tâm đến việc học tập của con, em mình, phó mặc cho nhà trường . 

          3. Bài học kinh nghiệm:

          - Nhà trường phải xác định rõ mục tiêu, ý nghĩa và tầm qua trọng của nhiệm vụ giáo dục dân tộc. Nắm vững và thực hiện đúng các chỉ thị, nghị quyết, văn bản hướng dẫn của cấp trên về giáo dục dân tộc.

          - Xây dựng kế hoạch cụ thể, khoa học, phù hợp với tình hình thực tiễn của nhà trường, của địa phương và của từng dân tộc để thực hiện.

          -  Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, chú trọng việc đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường; thực hiện tốt  việc đổi mới phương pháp dạy học, lựa chọn các phương pháp dạy học phù hợp với học sinh dân tộc; chú trọng công tác xây dựng đội ngũ nhà giáo và làm tốt việc ứng dụng CNTT trong dạy học.

          - Làm tốt công tác tham mưu về xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho dạy và học.

          - Làm tốt công tác thi đua khen thưởng và thực hiện tốt chế độ chính sách giáo dục dân tộc đối với học sinh và giáo viên.

 VI. Những đề xuất, kiến nghị:

- Đề nghị với Phòng GD tham mưu với UBND huyện tạo điều kiện cho nhà trường có đủ CSVC và trang thiết bị, đồ dùng dạy học để nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục và giáo dục dân tộc.

Phần II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHÍNH  TRONG NĂM HỌC 2016-2017

1. Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua trong nhà trường:

2. Nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng DTTS, miền núi

- Bảo đảm duy trì số lượng và nâng cao chất lượng giáo dục trẻ em, học sinh DTTS ở các cấp học. huy động tối đa trẻ em, học sinh đi học, đồng thời có nhiều biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục trẻ em, học sinh DTTS ở các trường học phù hợp điều kiện địa phương.

-. Thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo huyện Cẩm thủy giai đoạn 2013 - 2020”

-. Phát triển quy mô, mạng lưới và nâng cao chất lượng giáo dục trong. Đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh phù hợp đối tượng học sinh DTTS để thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy và học  

3. Tăng cường công tác quản lí giáo dục dân tộc và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo ở vùng DTTS, miền núi.

 - Tích cực đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với học sinh dân tộc thiểu số và dạy học sát với khả năng, trình độ nhận thức của các đối tượng học sinh. Mỗi giáo viên, cán bộ quản lí các nhà trường tham gia viết sáng kiến đổi mới trong phương pháp dạy học và quản lý .

4. Thực hiện chế độ, chính sách đối với giáo dục dân tộc 

Thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với học sinh DTTS, nhà giáo và cán bộ, GV công tác ở vùng DTTS, miền núi.

         

                                                                                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                    (Đã ký)

 

 

                                                                                          Quách Văn Chúc

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8
Hôm qua : 12
Tháng 10 : 145
Năm 2019 : 3.269